Mācību procesa organizācija no 2021. gada 3. maija

Jaunjelgavā                      30.04.2021.               Nr.1.-12/12

 RĪKOJUMS

Par klātienes mācību procesa pārtraukšanu un attālinātā mācību procesa īstenošanu  1.-12.klasēs Jaunjelgavas vidusskolā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 191 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 32.7. punktu un Jaunjelgavas novada domes 29.04.2021. rīkojumu Nr.2.1.-22/21/26 “Par klātienes mācību procesa pārtraukšanu un attālināta mācību procesa īstenošanu 1.-12.klasē novada vispārējās izglītības iestādēs”:

  1. Pārtraukt ar 2021.gada 3.maiju klātienes mācību procesa īstenošanu, saskaņā ar to, ka Jaunjelgavas novads ir starp tiem novadiem, kuros epidemioloģiskie apstākļi nepieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē, pamatojoties uz kumulatīvo rādītāju-336, līdz rīkojuma par klātienes mācību procesa atjaunošanu Jaunjelgavas vidusskolas 1. -11. klašu izglītojamiem.
  2. Noteikt attālināta mācību procesa īstenošanu ar 2021.gada 3.maiju 1.-11.klasēs. Pamatojot ar Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.354 “Par darba dienu pārcelšanu 2021.gadā”, pārcelt mācību dienu no pirmdienas, 3.maija uz sestdienu 8.maiju.
  3. Noteikt 12.klases izglītojamiem:
    1. 2021.gada 5. un 6.maijā mācību procesu attālināti pēc stundu saraksta;
    2. 2021.gada 7.un 8.maijā konsultācijas klātienē pēc sastādītā grafika eksāmenu priekšmetos;
    3. Visiem 12.klases izglītojamiem obligāti  7.maijā līdz plkst. 9.00 veikt  Covid-19  siekalu testu.
  4. Visiem pedagogiem un  tehniskajiem darbiniekiem 7.maijā līdz plkst 9.00 veikt Covid-19 siekalu testu.

 Rīkojums stājas spēkā 2021.gada 3.maijā.

 Atzīt par spēku zaudējušu 2021. gada 8. aprīļa rīkojumu Nr.1.-12/9  “Par klātienes mācību procesa īstenošanu 1. – 12. klasēs Jaunjelgavas vidusskolā “

 Direktore                                                     L.Mīlīga