Jaunjelgavas vidusskolas darba kārtība, uzsākot 2022./2023.m.g.klātienē

Izdota saskaņā ar 2022. gada 23. augustā veiktajiem grozījumiem MK 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662. "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

 DROŠĪBAS PRASĪBU IEVĒROŠANA

 1. Izglītības process ar 2022. gada 1.septembri notiek klātienē. Paaugstinoties saslimstībai, izglītības iestāde var noteikt īslaicīgas izmaiņas mācību darba organizācijā atbilstoši situācijai izglītības iestādē.
 2. Jaunjelgavas vidusskolā netiek pieļauta izglītojamo un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.
 3. Saslimstības simptomu gadījumā tiek nodrošināti valsts apmaksāti paštesti. Testētas tiek tikai personas ar simptomiem vai tieša augsta riska kontakta gadījumā (piem. saslimušais mājās). Nav nepieciešamības pārapstiprināt pozitīvu paštestu ar laboratorijas veiktu PĶR testu, izņemot gadījumus, ja PĶR testu nozīmē ārstējošais ārsts.
 4. Sejas maskas nav pienākums lietot. Paaugstinoties saslimstībai iestādē, var noteikt masku lietošanu īslaicīgi kā daļu no pasākumiem saslimšanas ierobežošanai. Pie ļoti augsta saslimstības līmeņa – lieto atbilstoši vispārējam regulējumam publiskajā telpā un sabiedriskās iestādēs.
 5. Turpina darboties drošības noteikumi telpu vēdināšanai, higiēnai, plūsmu nodalīšanai u.c. Tiek ņemtas vērā IKVD izstrādātās rekomendācijas gaisa kvalitātes prasībām.
 6. Ikviena vecāka (aizbildņa) pienākums ir sekot sava bērna veselības stāvoklim, ziņot klases audzinātājam par saslimšanuas simptomiem, atgādināt bērnam par drošības un higiēnas prasību ievērošanu, regulāri pārrunāt atbildības par neievērošanu sekas.
 7. Skolas durvis tiek atvērtas plkst.7.30.
 8. Izglītojamo vecāki pavada bērnus līdz skolas ārdurvīm, neienākot skolas telpās.
 9. Katru darbdienas rītu laikā 8.00 – 9.00 skolas 1.stāva foajē:

9.1. medmāsa novēro  izglītojamos un skolas darbiniekus, nepieciešamības gadījumā piedāvā izmērīt ķermeņa temperatūru;

9.2. dežurante uzrauga un seko kārtībai garderobēs;

9.3. dežūrapkopēja pavada 1.klases skolēnus līdz klasei.

 1. Izglītojamie pēc virsdrēbju atstāšanas garderobē dodas uz roku mazgāšanas telpu pie ēdamzāles , nomazgā rokas un dodas uz klasi.
 2. Ja izglītojamam tiek konstatētas slimības pazīmes, darbinieks, kurš konstatē, nogādā sasirgušo tam paredzētā telpā dienesta viesnīcā, viņš tiek izolēts atsevišķā telpā, par to informējot vecākus vai likumiskos pārstāvjus.
 3. Izolācija tiek noteikta tikai saslimušajiem. Ja nav simptomu, pēc 7 dienām atgriežas mācībās vai ar ārstējošā ārsta atļauju.
 4. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra 37,5), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informējot par to skolas administrāciju.
 5. Lai novērstu medmāsas vai skolotāja inficēšanās risku, sasirgušajam skolēnam saziņā jālieto sejas maska vai deguna un mutes aizsegs (šalle, lakatiņš u.t.t.).
 6. Ja skolēnam vai darbiniekam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, par to informējot vecākus vai tuviniekus.
 7. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas vairākiem skolēniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Skola rīkojas atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai Kārtībai, informējot par to Slimību profilakses un kontroles centra reģionālās nodaļas epidemiologu.

HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANA

 1. Skolā ir izvietota informācija ar atgādinājumu regulāri mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma.
 2. Roku mazgāšanu jāveic vismaz 40 sekundes, roku nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi (salvetes).
 3. Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficēt tās ar roku dezinfekcijas līdzekļiem, kas pieejami redzamās vietās.
 4. Neskarties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām.
 5. Pēc iespējas lietot tikai personīgos rakstāmpiederumus!
 6. Regulāri vēdināt telpas 10 -15 min! Sekot līdzi CO2 mērījumiem.

 MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJA

STUNDU LAIKI

1.-4.klasei

1.

8.40 - 9.20

2.

9.30 - 10.10

3.

10.20 - 11.00

 

Pusdienu starpbrīdis

4.

11.50 - 12.30

5.

12.35 - 13.15

6.

13.25 - 14.05

7.

14.10 - 14.50

 

5.-12.klasei

1.

8.40 - 9.20

2.

9.30 - 10.10

3.

10.20 - 11.00

4.

11.10 - 11.50

 

Pusdienu starpbrīdis

5.

12.35- 13.15

6.

13.25- 14.05

7.

14.10- 14.50

8.

14.55- 15.35

 

 1. Pusdienu laiki skolas ēdnīcā:

Pusdienas 1. -4.klasēm:   

11.00  - 1.,   2.  klases;       

11.10 – 3.a , 3.b klases

11.20 –  4.klase

Pusdienas 5. -12.klasēm:

11.50 - 5.; 6.; 7.; 8.klases - ēdnīcā/kafejnīcā ”Citruss”

11.50 - 9.-12.klases - ēdnīcā/ kafejnīcā „Citruss”

 1. Par laika ievērošanu un skolēnu pavadīšanu uz ēdnīcu ir atbildīgs mācību priekšmeta skolotājs (sākumskolā- audzinātājs), kuram notiek mācību stunda attiecīgā klasē un laikā.
 2. Mācību stundas notiek katrai klasei norādītā telpā, izmantojot epidemioloģiski drošas mācību organizācijas formas un metodes.
 3. Mācību stundas tiek plānotas pārsvarā 2 stundas pēc kārtas pēc iepriekš sastādīta stundu saraksta.
 4. Skolotājiem ieteicams organizēt stundu laikā dinamiskas pauzes, starpbrīžus un telpu vēdināšanu.
 5. Skolēnu un skolas darbinieku ievērībai:

1.-12.klases

 1. Ienākot skolā, dodas uz garderobēm, pārvelk maiņas apavus, novelk virsdrēbes.
 2. Pēc virsdrēbju atstāšanas garderobē dodas uz roku mazgāšanas telpu pie ēdamzāles, nomazgā rokas un dodas uz klasi.
 3. Uz 2. stāvu dodas pa centrālajām kāpnēm, ieņemot labo pusi.
 4. No klasēm - uz garderobi, ēdnīcu pa centrālajām kāpnēm, ieņemot labo pusi.
 5. Uz ēdnīcu dodas pēc noteikta grafika, skolotāja pavadībā.
 6. Labierīcības iespēju robežās apmeklēt stundu laikā, izejot no klases ne vairāk kā 1 skolēnam.
 7. Interešu izglītības nodarbības tiek organizētas pēc mācību stundām, ievērojot drošības pasākumus.
 8. Skola regulārai saziņai ar vecākiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem par mācību procesa jautājumiem izmanto e-klasi vai atsevišķiem gadījumiem citu saziņas veidu (klases WhatsApp, telefoniski, SMS)

 VECĀKU UZTURĒŠANĀS IEROBEŽOJUMI

 

 1. klases skolēnu vecāki pavada un sagaida bērnus skolas foajē 1.stāvā. Atnākot pretī bērnam, informē skolotāju par ierašanos pa telefonu un bērnu sagaida 1.stāva foajē
 2. -12.klases skolēnu vecākiem lūdzam nopietni izvērtēt nepieciešamību satikties ar skolas personālu klātienē. Drošības pasākumu dēļ izvēlēties saziņu e-klases pastā vai steidzamos gadījumos pa telefonu.

                         Atbildīgā par epidemioloģiski drošas mācību vides nodrošināšanu Jaunjelgavas vidusskolā medmāsa Ņina Čabatorova

 Direktore                                   L.Mīlīga