Kas ir netiķete?

Netiķete ir uzvedības noteikumu kopums, ko cilvēki ievēro  online attiecībās.

Atskatoties uz 2020. gadu

Aizvadītais 2020.gads ir bijis sarežģīts, neierastu situāciju un smagu pārbaudījumu gads. Nemitīgo pārmaiņu virpulī tikām ierauti mēs visi – gan skolotāji, gan skolēni, gan visa sabiedrība kopumā. Bija jāpieņem kardināli jauni lēmumi vadoties pēc situācijas un jāmācās organizēt visu mūsu kopējo darbu attālināti. Tā bija jauna pieredze skolotājiem nodot zināšanas un vadīt mācību procesu klātneesot, skolēniem iemācīties sevi disciplinēt un būt atbildīgiem par sava darba rezultātiem, bet vecākiem sekot līdzi sava bērna dienas režīmam un viņa sasniegumiem. Ne velti skolas izvirzītās vērtības ir sadarbība, atbildība un radošums. Tās ir aktuālas, it īpaši šajā attālināta mācību procesa laikā.

Lasīt vairāk

7. klases darbi vizuālajā mākslā "Fantastiski tēli"

Lasīt vairāk

Ieteikumi 1.-4.kl. skolēnu vecākiem attālināto mācību laikā

Kārtība, kādā tiek nodrošināts attālinātais mācību process 1.- 4.klasēm no 25.janvāra

Jaunjelgavā

 2021.gada 20.janvārī

 1. Mācību process tiek organizēts pēc jauna stundu saraksta, kas ir katras dienas mācību plāns.
 2. Mācību stundu plānu visai nākamajai nedēļai aizpildītu katras klases audzinātāja iesūta skolēniem un vecākiem e-klases pastā līdz piektdienas pl.16.00 un/vai papīra formātā pievieno skolēnu darbu mapītei.
 3. Mācību plānā ir ierakstīti visi veicamie darbi, plānoto tiešsaistes stundu laiki, darbu iesniegšanas laiki un formas, konsultāciju laiki ar skolotājiem pa telefonu. Ja tiek izmantoti video materiāli un plānotas tiešsaistes stundas, saites ir ievietotas e-klases dienasgrāmatā. Katram skolotājam ir sava un nemainīga ZOOM platformas adrese.
 4. Darbu mapīti nākamajai nedēļai skolēns vai vecāki paņem no katras klases plaukta piektdien no pl.15.00 - 17.30 vai pirmdien no pl.7.30 - 9.00.
 5. Katru dienu skolēni pilda tajā dienā uzdotos uzdevumus un pieslēdzas tiešsaistes stundām pēc plāna.
 6. Izdarītos darbus skolēni iesūta skolotājam tikai tad, ja skolotājs ir lūdzis tos iesūtīt, ievērojot datumu un laiku līdz pl.15.00.
 7. Darbu mapīti ar izdarītajiem visas nedēļas darbiem (darba lapas, darba burtnīcas vai kādi citi darbi) skolēns vai vecāki noliek skolā klases plauktā piektdien līdz pl.17.30 vai pirmdien no pl.7.30 līdz 9.00.
 8. Skolotāji pēc darbu saņemšanas izdara ierakstus e-klasē kā formatīvo vērtēšanu 4.klasei i/ni vai % ; 2.,3.klasei izmanto + - /; 1.klasei ierakstus S,T,A P. Ja darbs nav iesniegts vai atgriezta tukša darba lapa, tiek izdarīts ieraksts n/v.
 9. Mācību stundu organizēšanai tiek izmantotas sekojošas formas un metodes:
 • soma.lv
 • uzdevumi.lv
 • ZOOM tiešsaistes platforma
 • WhatsApp
 • Darba lapas
 • Darba burtnīcas
 1. Individuālās konsultācijas ar klases audzinātājām notiek WhatsApp telefonā no pl.9.00 līdz pl.15.00, ar priekšmetu skolotājiem iepriekš noteiktajā laikā.
 2. Ja skolēns ir saslimis un nevar mācīties, vecāki e-klasē piesaka kavējumu un iesniedz ārsta izdotu kavējuma zīmi.

Direktore                                      L.Mīlīga