7.-12.klašu mācību ekskursija uz Jūrmalu

7.septembrī  7.-12.klases devās mācību ekskursijā uz Jūrmalu.

Lasīt vairāk

Zinību diena

1.septembrī plkst.10:00

Pulcēšanās kārtība skolas sporta laukumā:

 • 2.-11. klašu skolēniem stadionā norādītajās vietās
 • 1a, 1.b klasēm un 12. klasei skolas iekšpagalmā
 • Vecākiem ieeja stadionā pa vārtiem no Uzvaras ielas
 • Pēc svinīgās līnijas audzināšanas stunda klasēs.

 IEVĒRO SOCIĀLO DISTANCĒŠANOS!

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības

Izdota saskaņā ar 09.06.2020. MK noteikumu Nr.360

„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Mācību process Jaunjelgavas vidusskolā tiek organizēts klātienē, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas.

DROŠĪBAS PRASĪBU IEVĒROŠANA

 1. Jaunjelgavas vidusskolā netiek pieļauta izglītojamo un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.
 2. Ikviena vecāka (aizbildņa) pienākums ir sekot sava bērna veselības stāvoklim, atgādināt par drošības un higiēnas prasību ievērošanu, regulāri pārrunāt atbildības par neievērošanu sekas.
 3. Katru darbdienas rītu laikā no 8.00 – 9.00 skolas medmāsa 1.stāva foajē novēro izglītojamos un skolas darbiniekus, nepieciešamības gadījumā piedāvā izmērīt ķermeņa temperatūru.
 4. Ja izglītojamam tiek konstatētas slimības pazīmes, darbinieks, kurš konstatē, nogādā sasirgušo tam paredzētā telpā dienesta viesnīcā, viņš tiek izolēts atsevišķā telpā, par to informējot vecākus vai likumiskos pārstāvjus.
 5. Vecāku (aizbildņu) pienākums ir nekavējoties ierasties skolā un nodrošināt turpmāko medicīnisko aprūpi, sazinoties ar ģimenes ārstu.
 6. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra 37,5)), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informējot par to skolas administrāciju.
 7. Izglītojamais un darbinieks var atgriezties skolā tikai ar ārsta zīmi, jeb kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu.
 8. Lai novērstu medmāsas vai skolotāja inficēšanās risku, sasirgušajam skolēnam saziņā jālieto sejas maska vai deguna un mutes aizsegs (šalle, lakatiņš u.t.t.).
 9. Ja skolēnam vai darbiniekam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, par to informējot vecākus vai tuviniekus.
 10. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas vairākiem skolēniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Skola rīkojas atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai Kārtībai, informējot par to Slimību profilakses un kontroles centra reģionālās nodaļas epidemiologu.

HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANA

 1. Skolā ir izvietota informācija ar atgādinājumu regulāri mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma.
 2. Roku mazgāšanu jāveic vismaz 40 sekundes, roku nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi (salvetes).
 3. Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficēt tās ar roku dezinfekcijas līdzekļiem, kas pieejami redzamās vietās.
 4. Neskarties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām.
 5. Pēc iespējas lietot tikai personīgos rakstāmpiederumus!
 6. Regulāri vēdināt telpas!

 DISTANCĒŠANĀS PASĀKUMU IEVĒROŠANA

 1. Ievērot 2 metru distanci no pārējiem!
 2. Izejot ārpus klases telpām nedrūzmēties, pārvietoties attiecīgi norādēm uz nākamo stundu pēc stundu saraksta.
 3. Starpbrīžos bez vajadzības nepārvietoties uz citiem skolas gaiteņiem un klašu telpām.
 4. Stingri ievērot katrai klašu grupai noteiktos stundu laikus, ēdināšanas grafiku ēdnīcā un kafejnīcā.

 MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJA

 1. Mācību stundas notiek katrai klasei norādītā telpā, izmantojot epidemioloģiski drošas mācību organizācijas formas un metodes.
 2. Mācību stundas tiek plānotas pārsvarā 2 stundas pēc kārtas pēc iepriekš sastādīta stundu saraksta.
 3. Skolotājiem ieteicams organizēt stundu laikā dinamiskas pauzes, starpbrīžus un telpu vēdināšanu.
 4. Skolēnu un skolas darbinieku ievērībai:

1.-4.klase

 1. Ienākot skolā, dodas uz garderobēm, pārvelk maiņas apavus, novelk virsdrēbes
 2. No garderobēm dodas uz otro stāvu pa centrālajām kāpnēm, ieņemot labo pusi
 3. No klasēm uz garderobi, ēdnīcu pa centrālajām kāpnēm, ieņemot labo pusi
 4. Uz ēdnīcu dodas pēc noteikta grafika, skolotāja pavadībā.
 5. Labierīcības apmeklēt stundu laikā, izejot no klases, ne vairāk kā vienam skolēnam

5.-6.klase

 1. Lielāko dienas daļu uzturas norādītajos kabinetos otrajā stāvā
 2. 5.klase- 202. kabinets un 6.klase- 215. kabinets
 3. No garderobēm, ejot uz otro stāvu, izmanto rezerves kāpnes
 4. Uz 3. un 4. stāvu pārvietojas pa centrālajām kāpnēm, ieņemot labo pusi.

7.-12.klase

 1. No garderobēm uz mācību kabinetiem, pārvietojas pa centrālajām kāpnēm, ieņemot labo pusi
 2. No 4. uz 3. stāvu pa evakuācijas kāpnēm
 3. No 3. stāva uz 2. stāvu un pirmo stāvu pa rezerves kāpnēm.

 

25. Skolēnu ēdināšana notiek pēc grafika skat. Stundu laiki, pusdienu laikā nav atļauts apmeklēt veikalu vai iet uz mājām.

 

Skolas kafejnīcā : 10.-12.klase – pēc 5.stundas 

 1. Par laika ievērošanu un skolēnu pavadīšanu uz ēdnīcu ir atbildīgs mācību priekšmeta skolotājs (sākumskolā- audzinātājs), kuram notiek mācību stunda attiecīgā klasē un laikā.
 2. Interešu izglītības nodarbības tiek organizētas pēc mācību stundām, ievērojot piesardzības pasākumus.
 3. Ja mācību laikā palielinās Covid- 19 saslimšanas risks, tiek mazināts klātienes laiks skolā, mācības tiks īstenotas daļēji vai pilnībā attālināti.
 4. Skola regulārai saziņai ar vecākiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem par mācību procesa jautājumiem izmanto e-klasi, 1.-2.klasēs –dienasgrāmatas.

 VECĀKU UZTURĒŠANĀS IEROBEŽOJUMI

 1. klases skolēnu vecāki pavada un sagaida bērnus skolas foajē 1.stāvā. Atnākot pretī bērnam, informē skolotāju par ierašanos pa telefonu un bērnu sagaida 1.stāva foajē .
 2. -12.klases skolēnu vecākiem lūdzam nopietni izvērtēt nepieciešamību satikties ar skolas personālu klātienē. Valstī noteikto drošības pasākumu dēļ izvēlēties saziņu e-klases pastā vai steidzamos gadījumos pa telefonu.

Ar direktores 2020.gada 24. augusta  Rīkojumu Nr.1.-12/12 par atbildīgo personu, kura koordinē noteikto prasību un šo vadlīniju ieviešanu un uzraudzību norīkota direktora vietniece izglītības jomā Ligita Briede,  tālr. 29575583

Lai sapņi piepildās!

Ceļa sākumā mūs pārņem bailes; 
mēs gribam visu izdarīt pareizi. 
Bet dzīve mums tikai viena – 
kurš tad izgudrojis šo "pareizi". 
Paraugs noder vien salīdzināšanai, 
lai mēs redzētu, kā citi izprot dzīvi. 
Mēs bieži apbrīnojam citu cilvēku gājumu 
un tikpat bieži varam mācīties no citu cilvēku kļūdām. 
Taču, kā veidot savu dzīvi labāku, - katra paša ziņā.
/Paulu Koelju/
    

Lai aug!

12.klase, atvadoties no skolas, par piemiņu iestādīja skolas dārzā bumbieri. Lai aug un dāvā augļus! Bet divpadsmitajiem lai veiksmīgs turpmākais ceļš un izdodas iecerētais!