Aktīvie projekti

Īstenotie projekti 2020./2021.m.g.


2020./2021.mācību gadā Jaunjelgavas vidusskolā darbu uzsāka Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekts nr. (2020-1-ES01-KA229-082649_5 )“ART-ICT-ICT- HOPE -ADVENTURE”. Projektā iesaistītās dalībvalstis: Spānija, Bulgārija, Itālija, Latvija, Polija, Turcija. Norises laiks: 2020.– 2022g. Laikā no septembra līdz maijam 32 skolēni iesaistījās dažādās aktivitātēs. Skolēnu darbu izstādi var aplūkot Jaunjelgavas vidusskolas foajē. Protams, visi radošie darbi tiek apkopoti, nosūtīti uz Erasmus+ projekta“ART-ICT-ICT- HOPE -ADVENTURE” partnerskolām. Savukārt 7.kl.skolēns apkopojis esošos materiālus īsā prezentacijas filmiņā.

Turpinās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības nr.2 (KA2)  skolu apmaiņas partnerību projekts “Birds have to fly!” (nr. 2019-1-LV01-KA229-060410_1). Kopā sadarbojas četru valstu skolas: Jaunjelgavas vidusskola, Osnovna Skola Franca Lesnika - Vuka Slivnica Pri Mariboru no Slovēnijas, Colegio Escuelas Pías Santa Engracia no Zaragozas  Spānijā un Osnovna skola Brsadin no Horvātijas. No 2020.gada janvāra līdz martam notika uzcītīgs darbs gatavojoties vizītei uz partnerības skolu Slovēnijā. Skolēni ne tikai apguva dejas "Gailis un vista" un "Kā cīrulim", bet arī gatavojās stāstījumam par savu valsti Latviju, dzimto pilsētu Jaunjelgavu un savu Jaunjelgavas vidusskolu, taču vispasaules vīrusa ietekmē darbs klātienē apstājas un vizīte tika pārcelta uz nenoteiktu laiku. Aprīlī - jūnijā darbs turpinājās attālināti, rīkojot video konferences  ZOOM vietnē. Partnerskolu skolēni priecājas par iespēju komunicēt un dalīties pieredzē par pirmā gada aktivitātēm, par sasniegto un padarīto.Visu projekta aktivitātāšu kopsavilkumu var aplūkot eTwinning platformā un skolas mājas lapā. Jūlijā norit intensīvs darbs pie pirmā pusgada darba atskaites izveidošanas un pabeigšanas Mobility Tool+. Sakarā ar ārkārtas situāciju pasaulē, mūsu projekta īstenošānas laiks tiek pagarināts līdz 2022.gada februārim ieskaitot.

Eiropas Savienības finansētajā projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādē”. Projekta ietvaros izglītības iestādē darbu veica pedagogs karjeras konsultants. Ir izstrādāta karjeras izglītības programma, karjeras atbalsta aktivitāšu plāns, ko apstiprina (VIAA). Katru gadu tiek noteikti karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni. Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem un attālināto mācību procesu, īstenoti salīdzinoši nedaudz karjeras pasākumi, bet notika individuālas konsultācijas atbilstoši pieprasījumam 9. un 12. klasēs, grupu nodarbības 4.-6., 9.,12. klasēm klātienē; Karjeras nedēļas ietvaros 9., 12.klasēm videolekcijas „Karjeras izvēles pamatsoļi; 11.,12.klasei –videolekcija „Ko tieši nozīmē karjera IT?”. 11., 12. klases piedalījās laikraksta „Staburags” aptaujā par profesijām, bija pieejams informatīvs video „Kā kļūt par pilotu un stjuartu?”, „” Kas es būtu, ja būtu?”, klases audzināšanas stundās 4. -12.klases diskutēja par aktuālām tēmām, kas rosina izglītojamos interesi par daudzveidīgo profesiju pasauli un dod iespēju iepazīties ar darba piedāvājumiem.

ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). 2020./2021. mācību gadā projektā iesaistījās  52 izglītojamie, I pusgadā -25 izglītojamiem tika sniegtas individuālas konsultācijas, 6 psiholoģisks atbalsts, 21 skolēns 9.klasē  tika iesaistīti projektā „Stipra klase –stipri jaunieši”, kuriem tika piedāvāti dažādi alternatīvi izklaides, klases saliedēšanas pasākumi. Tika izveidots 31 individuālais plāns, II pusgadā  12 izglītojamie saņēma konsultācijas mācībās un psiholoģisko atbalstu, sagatavoti 12  plāni, kas izglītojamiem deva iespējas papildus individuālam darbam un sekmju uzlabošanai mācību gada laikā. Palielinājās skolēnu motivācija, samazinājās nesekmība.

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001) un šī projekta laborantu programmas ietvaros 2020./2021.m.g. : 1.-9. klasēs skolā strādāja 3 pedagogu palīgi STEM un vides, kā arī multidisciplinārajā jomā; 3.klasei notika praktisko nodarbību cikls “Dabaszinību pasaulē”; 4.-6.klasēm interešu izglītības programma STEM jomā, robotika.
Projekta ietvaros tika realizētas individuālās un grupu nodarbības. Tās apmeklēja gan izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un grūtībām, gan augstiem, gan vispārējiem sasniegumiem.
Strādājot attālināti, sevišķi nozīmīgs pedagoga palīgu darbs, sniedza gan morālo atbalstu, gan palīdzēja mācību procesā.
Lai popularizētu STEM priekšmetus, tika rīkots nodarbību cikls “Dabaszinību pasaulē”, kurā pētnieciskas nodarbības, eksperimenti, nodarbības dabā. Pozitīvas atsauksmes no izglītojamajiem un vecākiem.

Dalība projektā “Latvijas Skolas soma”. Kaut arī ilgu laiku skolā mācības notika attālināti un ekskursijās  skolēni nebrauca, neapmeklēja kultūras pasākumus, bet programma “Latvijas skolas soma” piedāvāja pasākumus skatīties digitāli.

2019./2020.mācību gadā tika īstenoti sekojoši projekti:
 

  1. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības nr.2 (KA2)  skolu apmaiņas partnerību projekts “Birds have to fly!” kā projekta iniciatori. Uzņēmām viesus no Spānijas, Horvātijas, Slovēnijas, Lietuvas un Polijas. Viesi iepazinās ar Latvijas izglītības sistēmu, apmeklēja mācību stundas, kopā tika novadīts tematisks skolas pasākums, ekskursijās iepazīta Rīga un Latvijas daba. (2019.-2022 g.)
  2. ES programmas Erasmus+ eTwinning interneta vietnē 4. klase sadarbībā ar Daugavpils 16.vidusskolas 4.klasi realizēja starpskolu sadraudzības projektu „Es –putnu draugs”, kā rezultātā tika izdota grāmata. Skolēni vēroja putnu uzvedību, dzīvi dažādos gadalaikos, veica pētniecisko darbību.
  3. Eiropas Savienības finansētajā projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādē”. Projekta ietvaros izglītības iestādē darbu veica pedagogs karjeras konsultants. Ir izstrādāta karjeras izglītības programma, karjeras atbalsta aktivitāšu plāns, ko apstiprina (VIAA). Ir akcentētas četras sadaļas: pašvērtējuma veikšana, izglītības iespēju izpēte, karjeras lēmumu pieņemšana, darba pasaules iepazīšana. Katru gadu tiek noteikti karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni. Īstenoti 10 karjeras pasākumi (lekcijas, tikšanās ar treneriem/koučiem, diskusijas, meistarklase, praktiskās nodarbības, izpētes braucieni, individuālas sarunas), kas rosina izglītojamos interesi par daudzveidīgo profesiju pasauli un dod iespēju iepazīties ar darba piedāvājumiem.
  4. ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). 2018./2019. mācību gada divos mēnešos projektā iesaistījās 25 izglītojamie, 7 no tiem saņēma brīvpusdienas. 2019./2020. gadā projektā iesaistīti I pusgadā -23 izglītojamie, kuriem tika izveidoti 23 individuālie plāni, II pusgadā 26 izglītojamie, sagatavoti 35 plāni, kas izglītojamiem deva iespējas papildus individuālam darbam un sekmju uzlabošanai mācību gada laikā. Palielinājās skolēnu motivācija, samazinājās nesekmība.
  5. ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tehnoloģiju gada ietvaros ir iegādātas 25 planšetes Robotikas nodarbībām, tādējādi atbalstot individuālo darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem. Robotikas nodarbības apmeklēja 39 izglītojamie.