Aktīvie projekti

2019./2020.mācību gadā tika īstenoti sekojoši projekti:
 

  1. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības nr.2 (KA2)  skolu apmaiņas partnerību projekts “Birds have to fly!” kā projekta iniciatori. Uzņēmām viesus no Spānijas, Horvātijas, Slovēnijas, Lietuvas un Polijas. Viesi iepazinās ar Latvijas izglītības sistēmu, apmeklēja mācību stundas, kopā tika novadīts tematisks skolas pasākums, ekskursijās iepazīta Rīga un Latvijas daba. (2019.-2022 g.)
  2. ES programmas Erasmus+ eTwinning interneta vietnē 4. klase sadarbībā ar Daugavpils 16.vidusskolas 4.klasi realizēja starpskolu sadraudzības projektu „Es –putnu draugs”, kā rezultātā tika izdota grāmata. Skolēni vēroja putnu uzvedību, dzīvi dažādos gadalaikos, veica pētniecisko darbību.
  3. Eiropas Savienības finansētajā projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādē”. Projekta ietvaros izglītības iestādē darbu veica pedagogs karjeras konsultants. Ir izstrādāta karjeras izglītības programma, karjeras atbalsta aktivitāšu plāns, ko apstiprina (VIAA). Ir akcentētas četras sadaļas: pašvērtējuma veikšana, izglītības iespēju izpēte, karjeras lēmumu pieņemšana, darba pasaules iepazīšana. Katru gadu tiek noteikti karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni. Īstenoti 10 karjeras pasākumi (lekcijas, tikšanās ar treneriem/koučiem, diskusijas, meistarklase, praktiskās nodarbības, izpētes braucieni, individuālas sarunas), kas rosina izglītojamos interesi par daudzveidīgo profesiju pasauli un dod iespēju iepazīties ar darba piedāvājumiem.
  4. ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). 2018./2019. mācību gada divos mēnešos projektā iesaistījās 25 izglītojamie, 7 no tiem saņēma brīvpusdienas. 2019./2020. gadā projektā iesaistīti I pusgadā -23 izglītojamie, kuriem tika izveidoti 23 individuālie plāni, II pusgadā 26 izglītojamie, sagatavoti 35 plāni, kas izglītojamiem deva iespējas papildus individuālam darbam un sekmju uzlabošanai mācību gada laikā. Palielinājās skolēnu motivācija, samazinājās nesekmība.
  5. ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tehnoloģiju gada ietvaros ir iegādātas 25 planšetes Robotikas nodarbībām, tādējādi atbalstot individuālo darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem. Robotikas nodarbības apmeklēja 39 izglītojamie.