Pedagogu konkurētspējas veicināšana

Izsludināta pedagogu pieteikšanās mērķstipendijas saņemšanai 3. aktivitātē

 

Jaunjelgavas pašvaldība aicina pieteikties Jaunjelgavas novada pedagogus!

Pamatojoties uz 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.998 “Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”  papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti  „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un noslēgto līgumu starp Izglītības un zinātnes ministriju un Jaunjelgavas novada pašvaldību 09.11.2009.Nr. 01-07.2-5/55, projekta vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, tiek izsludināta pedagogu pieteikšanās  mērķstipendiju saņemšanai 3. aktivitātē.

 

Pretendentiem dokumenti jāiesniedz personīgi Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, 42.kabinetā 4.stāvā darba dienās no plkst 8.00 -12.00, 13.00-17.00 no 2011.gada 15. augusta līdz 2011.gada 26. augustam plkst.12.00.

Iesniedzamie dokumenti jāievieto aploksnē ar norādni - projektam„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Uz aploksnes norāda pretendenta vārdu, uzvārdu, adresi. Aploksnē ievietotajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši dokumentu noformēšanas noteikumiem.

Telefons informācijai 65133927 vai 26130212.

Pieteikties aicināti vispārizglītojošo (t.sk. pirmsskolas), profesionālo, speciālo, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogi, arī sociālie pedagogi, logopēdi unpsihologi.

Pedagogi projekta 3.aktivitātē iesaistās brīvprātīgi.
Mērķstipendiju piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumi Nr. 998 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"". 2010.gada 21.jūnijā noteikumos veikti grozījumi, kuri skar 1. un 3.aktivitātes pretendentu atlases kritērijus (skat. noteikumu 16., 18. un 68.punktu).
Saskaņā ar noteikumu 54. un 55.punktu projekta ietvaros pedagogs var saņemt atbalstu 3.aktivitātē ne vairāk divas reizes.

 

Prioritāri 3.aktivitātē tiek atbalstīti:

1)  pedagogi, kuri pirmo reizi pieteikušies atbalsta saņemšanai projektā kopumā (nav saņēmuši atbalstu nevienā no projekta aktivitātēm);

2) 4. un 5. pakāpes pretendenti;

3) pedagogi, kuri pirmo reizi pieteikušies atbalsta saņemšanai projektā dalībai 3.aktivitātē;

4) pedagogi, kuriem mazāks kontaktstundu skaits, kā arī, ja ir citi ieņemamie amati (izglītības iestādes vadītājs, izglītības iestādes vadītāja vietnieks, izglītības metodiķis, metodiskās apvienības vadītājs, pedagoga palīgs, izglītības iestādes bibliotekārs, internāta skolotājs, pagarinātās dienas grupas skolotājs, atbalsta personāls);

 5) pedagogu atlases komisija, izveidojot atbalstāmo pedagogu sarakstu, ievēro iesniegumu saņemšanas secību;

6)  pedagogi, kas ir piedalījušies ESF projekta "Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide" ietvaros izstrādātā "Pedagogu profesionālās karjeras attīstības modeļa aprobācijā no 2007.gada oktobra līdz 2008.gada aprīlim un var to apliecināt;

Projekta ietvaros atbalstu nepiešķir:

1) pedagogam, kas saņem līdzvērtīgu atbalstu citās Eiropas Sociālā fonda aktivitātēs mērķstipendiju vai apmācību veidā;

2) 3.aktivitātes ietvaros atkārtoti netiek atbalstīts pedagogs, kurš profesionālās darbības novērtēšanas procesā nav ieguvis izvēlēto profesionālās darbības kvalitātes pakāpi;

3) pedagogam, kas zaudējis darbu izglītības iestādē, ieguvis bezdarbnieka statusu un saņem bezdarbnieka pabalstu.

Par projekta 3.aktivitāti

Trešā aktivitāte ietver pasākumus, kas nepieciešami pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas ieviešanai un tālākai attīstībai, tai skaitā mērķstipendijas piešķiršanu pedagogam par ieguldījumu pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas ieviešanā. Mērķstipendijas apmērs vienam pedagogam nepārsniedz 100 latu mēnesī, un to piešķir uz četriem mēnešiem. Pedagogs var atkārtoti pretendēt uz minēto mērķstipendiju, kopā nepārsniedzot astoņu mēnešu periodu.

Minēto pasākumu īstenošanā izmanto projekta "Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide" ietvaros izstrādāto pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas metodiku.

3.aktivitātē 1. līdz 3.kvalitātes pakāpes novērtēšanas procesu īsteno izglītības iestādes izveidota komisija. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas gala rezultātu atbilstoši vērtēšanas pamatkritērijiem un papildu kritērijiem veido pedagoga darba pašvērtējumā un izglītības iestādes administrācijas vērtējumā par pedagogu, kā arī pedagoga portfolio iekļauto materiālu analīzes rezultātā iegūto punktu kopsumma. Lēmums par kvalitātes pakāpes piešķiršanu vai nepiešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas rezultātā iegūto punktu summu. Līdz novērtēšanas perioda pēdējā mēneša beigām pedagogs tiek informēts par komisijas lēmumu. Projekta ietvaros pedagogam nav lēmuma apstrīdēšanas tiesību. Projekta noslēgumā Izglītības un zinātnes ministrija izdod pedagogam noteiktas formas kvalitātes pakāpes ieguvi apliecinošu dokumentu.

Trešajā aktivitātē var pieteikties pedagogs, kas pretendē uz 1. , 2. un 3.kvalitātes pakāpi, ja:
1) pedagogs īsteno izglītības programmu un strādā vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes, interešu vai pirmsskolas izglītības iestādē ar darba slodzi sešas vai vairāk kontaktstundas (ne mazāk kā 0,3 pedagoga darba slodzes).

2) saskaņā ar MK 07.06.2011. noteikumiem Nr. 431 „Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība” apguvis profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas, kuru apjoms triju gadu laikā nav mazāks par 36 stundām (apliecinājumi izsniegti, sākot ar 15.08.2008.);

3) ir strādājis izglītības iestādē vismaz 1-3 pilnus pēdējos mācību gadus (atkarībā no izvēlētās kvalitātes pakāpes) - pedagogam jābūt nostrādājušam izglītības iestādē vismaz: pretendējot uz 1. kvalitātes pakāpi - 2010./2011.m.g.; pretendējot uz 2. kvalitātes pakāpi - 2009./2010., 2010./2011.m.g.;  pretendējot uz 3. kvalitātes pakāpi - 2008./2009., 2009./2010., 2010./2011.m.g.;

4) ja piedalās atkārtoti, iepriekšējā novērtēšanas posmā pedagogam piešķirta kvalitātes pakāpe, uz kuru pedagogs pretendēja;

5) 3.pakāpes pretendentiem – ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi kādā no iepriekšējiem projekta atlases posmiem un ieguvis 1. vai 2.pakāpē – 50 un vairāk punktu.

Uz 1.kvalitātes pakāpi nevar pretendēt pedagogi, kuru pedagoģiskā darba stāžs ir 10 un vairāk gadu.

Iesniedzamie dokumenti

  1. Stipendijas pretendenta iesniegums
  2. Stipendijas pretendenta CV
  3. Pases kopija
  4. Izglītības dokumenta kopija (dokuments par uzvārda maiņu, ja nepieciešams)
  5. Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības iestādē un māca sešas vai vairāk  kontaktstundas nedēļā
  6. Iesniegts dokumentāls apstiprinājums par pedagoga dalību ESF projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide”darba grupas izstrādātā Profesionālās karjeras attīstības modeļa aprobācijā no 2007.gada oktobra līdz 2008.gada aprīlim
  7. Iesniegtas kursu apliecību kopijas par 36 stundām
  8. Izziņa par papildus ieņemamajiem amatiem izglītības iestādē
  9. Iestādes vadītāja rīkojums par saņemto pakāpi, ja projektā piedalās 2.reizi.

Pedagogiem ir iespēja pretendēt arī uz 4. un 5.kvalitātes pakāpi. 4.kvalitātes pakāpe ir orientēta uz pedagogiem, kas reģionālajā līmenī aktīvi iesaistās izglītības stratēģijas īstenošanā, izglītības sistēmas darbības nodrošināšanā, metodikas un pieredzes nodošanā. 5.kvalitātes pakāpe ir orientēta uz pedagogiem, kas valsts līmenī aktīvi iesaistās izglītības politikas un stratēģijas veidošanā, izglītības sistēmas darbības nodrošināšanā, savu pieredzi mērķtiecīgi un metodiski nododot citiem.

4.kvalitātes pakāpes pretendentu novērtēšanu īstenos Aizkraukles novada pašvaldības izveidota komisija. 5.kvalitātes pakāpes pretendentu novērtēšanu īstenos Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotā komisija.

Nosacījumi 4.kvalitātes pakāpes pretendentiem:

1) pedagogs īsteno izglītības programmu un strādā vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes, interešu vai pirmsskolas izglītības iestādē ar darba slodzi sešas vai vairāk kontaktstundu (ne mazāk kā 0,3 pedagoga darba slodzes);

2) vispārējās, t.sk. pirmsskolas, un profesionālās izglītības iestādes vadītājs, ja pēdējo 5 (piecu) mācību gadu laikā (sākot no 2006./2007.mācību gada), kādā no mācību gadiem ir bijušas 6 (sešas) un vairāk kontaktstundas nedēļā, nodrošinot iespēju atbalsta saņemšanas periodā (01.09.2011.-23.12.2011.) novadīt 3 mācību stundas;

3) pedagogs saņēmis izglītības iestādes vadītāja rekomendāciju, izglītības iestādes vadītājam nepieciešama rekomendācija no darba devēja;

4)10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs;

5) ir strādājis izglītības iestādē vismaz 4 pilnus pēdējos mācību gadus – 2007./2008., 2008./2009., 2009./2010.m.g., 2010./2011.m.g.;

6) saskaņā ar MK 07.06.2011. noteikumiem Nr. 431 „Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība” apguvis profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas, kuru apjoms triju gadu laikā nav mazāks par 36 stundām (apliecinājumi izsniegti, sākot ar 15.08.2008.);

7) ir iesniedzis apliecinājumu par (vismaz vienu no norādītajiem):

· mentora darbību (sertifikāts, apliecība),

· pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (pašvaldības vai augstākās izglītības iestādes izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),

· lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu),

· multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);

Apliecinājumi ir derīgi vismaz līdz 15.08.2011., izsniegti, sākot ar 15.01.2001.

8) ir iesniedzis mentora, pedagoģiskās prakses vadītāja, lektora un/vai multiplikatora praktisko darbību apliecinošus materiālus;

9) ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi:

· projekta atlases 1.posmā (01.11.2009.-28.02.2010.) un novērtēšanā ieguvis: 1., 2. vai 3.pakāpē – 50 un vairāk punktu;

· projekta atlases 2.posmā (01.03.2010.–30.06.2010.) vai 3.posmā (01.09.2010.-31.12.2010.), vai 4.posmā (01.01.2011.– 30.04.2011.) un novērtēšanā ieguvis: 1. vai 2. Pakāpē – 60 un vairāk punktu; 3.pakāpē – 50 un vairāk punktu.

Nosacījumi 5.kvalitātes pakāpes pretendentiem:

1) pedagogs īsteno izglītības programmu un strādā vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes, interešu vai pirmsskolas izglītības iestādē ar darba slodzi sešas vai vairāk kontaktstundu (ne mazāk kā 0,3 pedagoga darba slodzes);

2) vispārējās, t.sk. pirmsskolas, un profesionālās izglītības iestādes vadītājs, ja pēdējo 5 (piecu) mācību gadu laikā (sākot no 2006./2007.mācību gada), kādā no mācību gadiem ir bijušas 6 (sešas) un vairāk kontaktstundas nedēļā, nodrošinot iespēju atbalsta saņemšanas periodā (01.09.2011.-23.12.2011.) novadīt 3 mācību stundas;

3)pedagogs saņēmis izglītības iestādes vadītāja rekomendāciju, izglītības iestādes vadītājam nepieciešama rekomendācija no darba devēja;

4)10 un vairāk gadu pedagoģiskā darba stāžs;

5) ir strādājis izglītības iestādē vismaz 5 pilnus pēdējos mācību gadus – 2006./2007., 2007./2008., 2008./2009., 2009./2010.m.g., 2010./2011.m.g.;

6)saskaņā ar MK 07.06.2011. noteikumiem Nr. 431 „Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība” apguvis profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas, kuru apjoms triju gadu laikā nav mazāks par 36 stundām (apliecinājumi izsniegti, sākot ar 15.08.2008.);

7) ir iesniedzis apliecinājumu par (vismaz vienu no norādītajiem):

·  mentora darbību (sertifikāts, apliecība),

· pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanu (pašvaldības vai augstākās izglītības iestādes izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija),

· lektora pieredzi un darbību tikai pedagogu mērķauditorijā pedagogu tālākizglītībai (izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu),

· multiplikatora darbību (sertifikāts, apliecība);

Apliecinājumi ir derīgi vismaz līdz 15.08.2011., izsniegti, sākot ar 15.01.2001.

8) ir iesniedzis mentora, pedagoģiskās prakses vadītāja, lektora un/vai multiplikatora praktisko darbību apliecinošus materiālus;

9) ja pedagogs ir jau saņēmis kvalitātes pakāpi:

· projekta atlases 1.posmā (01.11.2009.-28.02.2010.) un novērtēšanā ieguvis: 1., 2. vai 3.pakāpē – 60 un vairāk punktu;

· projekta atlases 2.posmā (01.03.2010.–30.06.2010.) vai 3.posmā (01.09.2010.-31.12.2010.), vai 4.posmā (01.01.2011.– 30.04.2011.) un novērtēšanā ieguvis:  1. vai 2. pakāpē – 70 un vairāk punktu; 3. vai 4. pakāpē – 65 un vairāk punktu.

10) ir iesniedzis apliecinājumu par sadarbību ar valsts līmeņa institūcijām, izņemot darbību attiecīgo institūciju īstenotajos projektos, izglītības jomā - ISEC/VISC, VIKNVA, PIC, VJIC, KRIIC, IKVD: sertifikāts, apliecība (eksperts, ārštata metodiķis, bērnu un jauniešu nometņu vadītājs); izziņa vai rīkojuma kopija par dalību komisijā, darba vai ekspertu grupā, padomē, izraksts vai līguma kopija.

Apliecinājumi ir derīgi vismaz līdz 15.08.2011., izsniegti, sākot ar 15.01.2001.

Lai iegūtu kādu no kvalitātes pakāpēm, nav jāievēro pēctecības princips, kas nozīmē, ka pedagogs var pretendēt uz jebkuru no pakāpēm un pēc pakāpes termiņa beigām pretendēt uz jebkuru citu (augstāku) pakāpi, vai nepieteikties uz kārtējo profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu vispār.

Lūdzu pirms dokumentu iesniegšanas rūpīgi iepazīties ar 01.09.2009.MK noteikumiem Nr.998 ”Cilvēkresursi un nodarbinātība”papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” („LV”, 144(4130),10.09.2009.)[stājas spēkā 11.09.2009.] ar grozījumiem:

21.06.2010. MK noteikumi Nr 539 („LV’, 101 (4293), 29.06.2010.) [stājas spēkā ar 30.062010.] un šī projekta metodiku.

Projekta metodika un dokumentācija ir grozīta un papildināta, kā arī iespējamas izmaiņas projekta norises laikā. Tāpēc sekojiet jaunākajai informācijai arī IZM projekta mājas lapā www.esf-pedagogiem.gov.lv

Iesniedzamo dokumentu formas:

files/CV (1).doc

files/Direktora apliecinajums par pedagogu.doc

files/Iesniegums 1-3 pakāpei (1).doc

files/Iesniegums 4_pakāpei.doc

files/Iesniegums 5_pakāpei.doc

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com