PuMPuRS

 

Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas” Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros IKVD no 2017.gada 16.marta ir sācis īstenot projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura īstenošanas periods ir līdz 2022.gada 31.decembrim.

Projekts izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 20.panta 6. un 13. punktu un Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas politikas 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu „ Izaugsme un nodarbinātība”, kā arī uz konceptuālo ziņojumu „ Par politikas alternatīvu veidošanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmas risināšanai, lai nodrošinātu 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ieviešanu”(MK rīkojums Nr. 286,2016).

Mūsu skola projektā ir iesaistījusies kopš 2019.gada 1.aprīļa. Mērķa grupa ir izglītojamie, kuri reģistrēti mūsu skolā, kuriem ir grūtības mācībās, kuriem ir neattaisnoti kavējumi kā arī tiem, kuri vēlas uzlabot savas zināšanas, lai veiksmīgi var nokārtot ikdienas pārbaudījumus un nākotnē, iestāj eksāmenus augstākajās mācību iestādēs. Skolā ir jaunieši, kuriem ir nepietiekoša motivācija, ir vēlme sākt strādāt algotu darbu un nepatika mācīties. Lai šo skolēnu skaits mazinātos ar viņu strādā skolotājs individuāli: katrā mācību priekšmetā izstrādājot konsultatīvā atbalsta plānu, pamatojoties uz identificētajām problēmām un vecāku iesniegumu.

Pavasarī projektā iesaistījās 25 skolēni, no kuriem 18 saņēma atbalstu mācībās, un tika izstrādāti 24 konsultatīvā atbalsta plāni, bet 7 vidusskolēni -brīvpusdienas.

Daži no projekta iesaistītajiem saka, ka pateicoties individuālai sadarbībai ar skolotāju esot kļuvuši drošāki, atvērtāki, stundās uzmanīgāki, tagad vieglāk uztvert  teikto.

 Kāda 9.klases beidzēja teica, ka pateicoties projektam veiksmīgi nokārtojusi eksāmenu, jo skolotāja pārliecinājusi par spējām, iedrošinājusi. Jā, tieši iedrošināšana ir visvairāk vajadzīga! Vēl kāds jaunietis teica, ka beidzot nebija vasaras darbi!

2019./2020. mācību gada I. semestrī projektā iesaistījušies 23 skolēni, kuriem tika izstrādāti 23 konsultatīvā atbalsta plāni.

Mums, skolotājiem ir svarīgi, lai skolēns šo projektu pieņemtu kā palīdzību, kā atbalstu. Mums ir svarīgi, ka skolēns nāk ar vēlmi uzlabot savas zināšanas, nevis mamma tā vēlas! Mums ir prieks strādāt un redzēt skolēnu izaugsmi!

2019./2020.mācību gada II. semestrī projektā piedalījās 26 skolēni. Kopumā tika sagatavoti 35 konsultatīvā atbalsta plāni.

Šajā mācību gadā, pagaidām, atbalsts tiek sniegts 11 skolēniem ar 18 plāniem. Patīkams moments, skolēni nāk un jautā, vai es varu uzlabot savas zināšanas. Prieks, ka tie skolēni, kuri ir pieteikušies projektā, labprāt arī apmeklē konsultācijas.

Informāciju sagatavoja projekta  PuPMuRS koordinātore Jaunjelgavas vidusskolā Ruta Legzdiņa izmantojot metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(8.3.4.0/16/I/001)