KiVa programma

KiVa faktu lapa

Ceļvedis vecākiem

KiVa programmas komanda Latvijā

2023. gada 15. septembrī

Cienījamie vecāki,

Nav noslēpums, ka Latvijas skolas saskaras ar būtisku problēmu – vardarbību vienaudžu vidū, tajā skaitā bulingu. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD veiktais pētījums zīmē satraucošu ainu – Latvijā ir visaugstākā bulinga izplatība starp visām Eiropas Savienības valstīm - trešā daļa skolēnu vismaz pāris reižu mēnesī saskaras ar emocionālo vai fizisko vardarbību skolā.

Lasīt vairāk

Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Jaunjelgavas vidusskolā

 

  1. gada 27. augustā Nr.1.-12/13

 Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Jaunjelgavas vidusskolā

 Izdota saskaņā ar 2020. gada 09.jūnija MK noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai” prasībām, VISC Metodiskajiem ieteikumiem izglītības iestādēm „Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai.

Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā skolēnu vecāki un citas personas uzturas Jaunjelgavas  vidusskolā (turpmāk- skola), ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatību.
  2. Nepiederoša persona ir ikviena persona, kuras darba vai mācību vieta nav Jaunjelgavas vidusskola.

Uzturēšanās kārtība skolā

  1. Jaunjelgavas vidusskolā tiek organizēts mācību process klātienē, Covid-19 epidēmijas izplatības ierobežošanai, var tikt veiktas izmaiņas.
  2. Vecāki, izglītojamo likumiskie pārstāvji, ienākot izglītības iestādē, sazinās telefoniski ar klases audzinātāju, priekšmeta skolotāju vai savu bērnu un informē, ka ir ieradušies pēc bērna. Vecāku pienākums uzgaidīt 1. stāva foajē vai ārpusē.
  3. Citas personas, ienākot izglītības iestādē, reģistrējas pie dežuranta reģistrācijas žurnālā, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un ierašanās mērķi. Personas pienākums ir sagaidīt turpmākos dežuranta norādījumus.

Apstiprināta Jaunjelgavas vsk. administrācijas sēdē (Protokols Nr.40) 2020. gada  18. augustā.

Direktore (personisks paraksts)                                   Lauma Mīlīga

 

Par skolas formu

14.jūnija skolas padomes sēdē pieņemtie lēmumi:


1.ieviest skolas formu ar 2016./2017. māc.gadu, nosakot, ka 1.klase skolas formu sāk nēsāt ar 2016.gada 1.septembri, pārējiem skolēniem tiek noteikts pārejas periods līdz 2016./2017.māc.gada beigām.
2.apstiprinātā skolas emblēma tiek izmantota kā skolas formas sastāvdaļa un piestiprināma krūšu kreisajā pusē.
3.izstrādāto un apstiprināto skolas formu vecākiem ir jāpasūta, ievērojot pasūtījuma nosacījumus interneta vietnē www.skolasforma.lv
4.informēt vecākus par skolas formu ieviešanu un pasūtīšanas iespējām, izmantojot Jaunjelgavas vidusskolas mājaslapu, laikrakstu Jaunjelgavas novada vēstis un citus pieejamos saziņas līdzekļus;
5.noteikt skolas formas valkāšanas nosacījumus:
5.1.svētku reizēs-meitenēm: pelēka adīta veste ar emblēmu +balta blūze+ zili rūtaini svārki vai sarafāns.
zēniem: pelēka adīta veste ar emblēmu+ balts krekls+ melnas auduma bikses.
5.2.ikdienā vienojošais elements ir pelēka adīta veste ar emblēmu, pārējām apģērba detaļām pieļaujamas variācijas.
6.Pašvaldība apmaksās ēdināšanu 5.-6.klasei -organizējot kopgaldu skolas ēdnīcā. Kafejnīcas "Citruss"apmeklējumi netiks apmaksāti.