Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Jaunjelgavas vidusskolā

 

 

 1. gada 16. septembrī                                     Nr.1.-15/59

 Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Jaunjelgavas vidusskolā

Izdota saskaņā ar 2009. gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumu„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”  Nr. 1338, 3.10. punktu

 1. Vispārīgie jautājumi

 

 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā skolēnu vecāki un citas personas uzturas Jaunjelgavas  vidusskolā (turpmāk- skola).
 2. Nepiederoša persona ir ikviena persona, kuras darba vai mācību vieta nav Jaunjelgavas vidusskola.

 

 1. Uzturēšanās kārtība skolā

 

 1. Vecāki, izglītojamo likumiskie pārstāvji, jeb aizbildņi drīkst apmeklēt skolu sava bērna mācību laikā, klases un skolas organizēto pasākumu laikā, kā arī skolas administrācijas pieņemšanas laikos.
 2. Par klases pasākumu organizēšanas laiku, kārtību, klases audzinātājs rakstiski paziņo direktoram, direktors vai skolas administrācija informē apkalpojošo personālu.
 3. Klases audzinātājam, organizējot klases pasākumu, ir jāievēro Jaunjelgavas vidusskolas skolēnu iekšējās kārtības noteikumos V sadaļas 5.2. punktā noteiktais pasākumu laiks (ilgums).
 4. klašu skolēnus drīkst pavadīt un sagaidīt gaitenī, kur atrodas klases telpa.
 5. Nepiederoša persona (apmeklētājs), ieejot skolā, piereģistrējas pie skolas dežuranta 1.stāva vestibilā, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, - ierašanās iemeslu, paredzamo uzturēšanas ilgumu, uzrādot personas apliecinošus dokumentus, iepazīstoties ar iekšējās kārtības noteikumiem.
 6. Ja apmeklētājs saskaņojis savu vizīti ar skolas darbinieku, dežurants var pavadīt apmeklētāju pie attiecīgā skolas darbinieka vai uz vajadzīgo vietu.
 7. Par nepiederošās personas uzturēšanos skolā (kabinetā vai citā telpā) atbild darbinieks, pie kura šī persona ieradusies.
 8. Skolas ārpusstundu pasākumos pieaicināto personu sastāvu nosaka skolas vadība, par viņu ierašanās un uzturēšanās kārtību atbild pasākuma organizators.
 9. Skolas telpās aizliegts uzturēties alkohola vai kādu citu apreibinošo vielu ietekmē.
 10. Nepiederoša persona (apmeklētājs), kura uzturas skolā bez piereģistrēšanās, vai neievēro šos kārtības noteikumus, tiek izraidīta ārpus skolas telpām (nepieciešamības gadījumā izsaukta valsts policija).
 11. Svešām personām bez atļaujas ienākt skolas telpās un uzturēties aizliegts.

 

Apstiprināta Jaunjelgavas vidusskolas administrācijas sēdē (Protokols Nr.40) 2019. gada  16. septembrī.

 Direktore                                             L.Mīlīga

Par skolas formu

14.jūnija skolas padomes sēdē pieņemtie lēmumi:


1.ieviest skolas formu ar 2016./2017. māc.gadu, nosakot, ka 1.klase skolas formu sāk nēsāt ar 2016.gada 1.septembri, pārējiem skolēniem tiek noteikts pārejas periods līdz 2016./2017.māc.gada beigām.
2.apstiprinātā skolas emblēma tiek izmantota kā skolas formas sastāvdaļa un piestiprināma krūšu kreisajā pusē.
3.izstrādāto un apstiprināto skolas formu vecākiem ir jāpasūta, ievērojot pasūtījuma nosacījumus interneta vietnē www.skolasforma.lv
4.informēt vecākus par skolas formu ieviešanu un pasūtīšanas iespējām, izmantojot Jaunjelgavas vidusskolas mājaslapu, laikrakstu Jaunjelgavas novada vēstis un citus pieejamos saziņas līdzekļus;
5.noteikt skolas formas valkāšanas nosacījumus:
5.1.svētku reizēs-meitenēm: pelēka adīta veste ar emblēmu +balta blūze+ zili rūtaini svārki vai sarafāns.
zēniem: pelēka adīta veste ar emblēmu+ balts krekls+ melnas auduma bikses.
5.2.ikdienā vienojošais elements ir pelēka adīta veste ar emblēmu, pārējām apģērba detaļām pieļaujamas variācijas.
6.Pašvaldība apmaksās ēdināšanu 5.-6.klasei -organizējot kopgaldu skolas ēdnīcā. Kafejnīcas "Citruss"apmeklējumi netiks apmaksāti.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com